Regulamin

Wstęp

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://milanovo.pl (zwany dalej ?Serwisem internetowym?) prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą LBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-958 przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 24G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501667, NIP 9512377853, REGON 147144966, poczta elektroniczna: office@lbq.company. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

Definicje

 

 • Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://milanovo.pl.
 • Usługodawca – LBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-958 przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 24G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501667, NIP 9512377853, REGON 147144966.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • Formularz rezerwacji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie rezerwacji.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa. Polityka prywatności. Serwisu internetowego.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 • Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 

a) umożliwienie wypełnienia i przesłania Formularza rezerwacji,

b) przesyłanie Klientom informacji marketingowych w formie Newslettera.

 

 • Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie zamówienia przez Klienta ?Newslettera? za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie internetowym.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 • Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

Rezerwacja

 

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi dokonanie rezerwacji stolika w prowadzonych przez siebie restauracjach.
 2. W celu dokonania rezerwacji Klient wypełnia dostępny w Serwisie internetowym Formularz rejestracji wskazując w nim następujące informacje:

 

a) imię i nazwisko dokonującego rezerwację,

b) telefon kontaktowy,

c) adres poczty elektronicznej,

d) data oraz godzina rezerwacji,

e) ilość osób dla których Klient dokonuje rezerwacji,

f) rodzaj stolika ? dostępny jest ?stolik mały? dla nie więcej niż 4 osób oraz ?stolik duży? dla nie mniej niż 5 osób oraz nie więcej niż 8 osób,

g) restauracja Usługodawcy, w której planuje dokonać rezerwacji.

 

 • Formularz rezerwacji dostępny jest w Serwisie internetowym 24 godziny na dobę.
 • Rezerwacji można dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym wybraną przez Klienta datę rezerwacji.
 • Po otrzymaniu wypełnionego Formularza rezerwacji, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rezerwacji. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi rezerwacji w wybranym przez niego terminie lub dla wskazanej liczby osób, Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 • Dokonanie rezerwacji i potwierdzenie jej przez Usługodawcę równoznaczne jest z zagwarantowaniem przez Usługodawcę Klientowi dostępności wolnego miejsca w prowadzonej przez siebie restauracji, w terminie oraz dla liczby osób wskazanych przez Klienta w Formularzu rezerwacji.
 • Klient ma prawo do odwołania lub zmiany dokonanej rezerwacji najpóźniej na 24 godziny przed terminem, na który dokonał pierwotnej rezerwacji.

 

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej office@lbq.company.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres office@lbq.company.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 3. Reklamację można złożyć na formularzu rejestracji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 5 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2016 r.